Ontwikkelingsperspectief (OPP) basisonderwijs

Waarom een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor alle dove en slechthorende kinderen binnen het reguliere onderwijs
Sinds 2015 gaan de meeste dove en slechthorende kinderen naar een reguliere school. Doof- en slechthorendheid heeft invloed op vele facetten in de ontwikkeling van een kind. Waar je kind precies tegen aan gaat lopen is vooraf niet bekend. Om ervoor te zorgen dat het kind gezien wordt als een kind met gehoorproblematiek moet je altijd een OPP laten opstellen ongeacht ​of ​er ​extra begeleiding ​nodig ​is ​of ​niet. ​Het ​OPP ​zorgt ​dat ​de ​er ​voor ​de ​school ​een ​doof ​of slechthorend ​kind ​is.

Beknopt OPP
Zijn er (nog) geen extra leerbehoeften dan volstaat een beknopt OPP. Dit is een OPP zonder handelingsdeel. Het kind volgt de groepsdoelen van de groep en in het OPP wordt het volgende beschreven:

 • Uitleg over hoorproblematiek en belemmerende en bevorderende factoren voor het kind(verplicht onderdeel!)
 • Uitleg ​apparatuur, ​tolken ​en andere hulpmiddelen
 • Plek ​in ​de ​klas en aandachtspunten voor de leerkracht
 • Richtlijnen rondom Cito afname
 • Evaluatiemomenten, mimimaal 2x per jaar

Het bepalen van het uitstroomprofiel is ook een verplicht onderdeel van het OPP. Hiermee geef je aan op welk niveau het kind mogelijk gaat uitstromen. Wij ​adviseren ​​hier ​nog ​even ​mee ​te wachten tot voor alle partijen duidelijk is wat dit het gaat worden. Het uitstroomprofiel wordt dan de koers tot groep 8.

Volledig OPP
Als er extra leerbehoeften zijn of gaande weg ontstaan dan wordt ook het handelingsdeel van het OPP ingevuld. Als ouders heb je sinds augustus 2017 instemmingsrecht over hoe begeleiding er voor je kind uit gaat zien. Lees hier wat dat precies inhoud.

In het handelingsdeel worden de doelen beschreven als ze afwijken van de groepsdoelen van de kernvakken:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • rekenen en wiskunde

Maar ook kunnen doelen worden omschreven voor:

 • Sociaal-emotioneel functioneren
 • Gedrag
 • Werkhouding

Specifieke ondersteuning voor dove en slechthorende kinderen zit meestal niet in het standaard zorgprofiel van de school en zal van buitenaf moeten komen. Hiervoor gaat de school niet naar het samenwerkingsverband. Dit komt omdat de financiële middelen voor dove en slechthorende kinderen onder zijn gebracht bij de  instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. De school meldt zich dus bij het aanmeldpunt van de instelling in de regio. Voor het vinden aanmeldpunt binnen jouw regio klik hier.

Documenten
Brochure ​PO ​Raad ​“Ontwikkelingsperspectief ​in ​het ​basisonderwijs”
Simea ​richtlijn ​“Toelaatbaarheid”
Leeg OPP

Links
Passend onderwijs
Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017
Siméa
Richtlijnen rondom Cito