Doelstelling

Informatie verzamelen en delen zodat ouders hun kennis over het dove/slechthorende kind kunnen vergroten waarmee autonomie en positie als ouder(s) en kind versterkt wordt. Versterken van autonomie en positie is in deze tijd nodig voor:

  • het kunnen borgen van leerbehoeften en goed onderwijs,
  • het ontplooien van kansrijke ontwikkelingspotentieel,
  • het stimuleren en het ontwikkelen van de autonomie van het dove/slechthorende kind zelf.

Nederlandse Gebarentaal (NGT), meertaligheid (Nederlands en Nederlandse Gebarentaal naast elkaar) en dovencultuur zijn gelijkwaardig onderdelen in deze informatievoorziening. Dit omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn aan dove/slechthorende mensen.

De keuzes die ouders op hele vroege leeftijd van hun kinderen moeten maken, bepalen voor een groot deel de verdere ontwikkeling van het kind. Voor dove/slechthorende kinderen zijn deze keuzes onomkeerbaar.

Daarom is goede informatievoorziening van essentieel belang.