Brief met oplossingen voor problemen bij het UWV

Aan:
Ministerie van OCW, Den Haag
UWV Uitvoeringskantoor Werkbedrijf, Amsterdam

Afzender:
Stichting InfoDeSk
www.stichtinginfoDeSK.nl
In samenwerking met Oudergroep voor Dove Kinderen
Oudergroepvandovekinderen.blogspot.nl
Zegwaartseweg 162
2728 PC Zoetermeer
oudergroepvandovekinderen@gmail.com

Geachte Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW),Geachte mevrouw Bussemaker en haar opvolg(st)er,

Geachte de heer Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV,Geachte de heer Thissen, directeur van UWV,

Bij deze richten we een tweede brief aan u opeenvolgend aan het schrijven d.d. 12-09-2017 met als onderwerp de gebarentaaltolkvoorziening voor dove/slechthorende kinderen. Dit met als reden dat:

  • wij ons ervan bewust zijn dat enkel signalen afgeven een eerste is, het werkt constructief als wij als tweede u tegemoet komen met gerichte oplossingen;
  • wij graag duidelijk punten willen noemen met betrekking tot oplossingsgericht handelen.
  1. Het is een cruciale zaak dat de gebarentaaltolkvoorziening voor dove/slechthorende kinderen een overheidsvoorziening is en blijft. Uiteraard omdat de overheid verantwoordelijk is voor al haar burgers tevens dat zij feitelijke toegankelijkheid tot de maatschappij, zoals wettelijk bepaald en overeengekomen in bijvoorbeeld VN verdrag voor mensen met een beperking, waarborgt. Neutraliteit, onafhankelijkheid en transparantie zijn daarin van groot belang;
  2. Als onwenselijk zien wij dat als de overheid haar uitvoerende taken zou overhevelen, uitbesteden of dergelijke aan derden. Te denken valt dan aan partijen zoals Cluster 2 instellingen. Wij ervoeren en ervaren als opvoeders en gemachtigden van dove/slechthorende kinderen met deze partijen helaas situaties waarin neutraliteit, onafhankelijkheid, transparantie en client-gestuurde aanbod na herhaaldelijke verzoeken niet centraal staan. Leidend zijn bepaalde belangen waardoor wij helaas steeds vaker tegen allerlei zaken aanlopen in het zo goed mogelijk willen realiseren van benodigdheden voor onze kinderen deelnemend aan het pittige traject van regulier passend onderwijs te volgen. Wij zijn op de hoogte dat de overheid een aantal jaren geleden in overleg was om de tolkvoorziening eventueel te delegeren aan de Cluster 2 instellingen. Wij zijn blij dat de overheid destijds zich alsnog bewust werd van het neutraal borgen van haar wettelijke voorzieningen waardoor zij het overhevelen geen doorgang heeft laten plaatsvinden. Daar komt bij dat door de komst van Passend Onderwijs niet alle kinderen meer verbonden zijn aan bijvoorbeeld Cluster 2. Er zijn kinderen die op eigen kracht deelnemen aan het reguliere onderwijs. Zij moeten dan zonder tussenkomst van andere partijen toegang kunnen krijgen tot de tolkvoorziening;
  3. Een oplossing is al dat er harmonisatie van de gebarentaaltolkvoorziening gaande is en dit bekrachtigd wordt volgende jaar. Dat zal ervoor zorgen dat dergelijke situaties zoals genoemd in punten van brief 1 minder zullen gaan voorkomen. Ook zal dit uitwisseling tussen diverse UWV kantoren stimuleren, aangezien er landelijk gelijke behandeling van aanvragen en afhandeling hiervan moet plaatsvinden.
  4. Wij constateren uit rechtstreekse gesprekken, brieven en telefoongesprekken dat het UWV nog te weinig expertise heeft op gebied van dove/slechthorende kinderen, geen kennis heeft over het thuisgebeuren, dito met betrekking tot hoe wij als ouders deze kinderen moeten opvoeden en ondersteunen zodat zij uiteindelijk zelfstandig kunnen leven en hun bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Daarom bieden wij bij deze aan dat wij experts van ons team sturen naar het UWV en/of andere overheidsinstanties. Dat zullen dan zowel professionals als zeer ervaren ouders zijn. Te denken valt aan het geven van een lezing inclusief een Q & A zodat uw UWV ambtenaren rechtstreeks uit 1e hand informatie krijgen hoe dove en slechthorende kinderen functioneren; waarom een gebarentaaltolk inzetten in het onderwijs noodzakelijk is; welke effecten het heeft op zowel korte als langere termijn voor de maatschappij c.q. waarom het belangrijk is om hierin te investeren.
  5. Wij zullen op onze website www.stichtinginfodesk.nl een eigen pagina aanmaken voor uw (UWV) ambtenaren met daarin uitleg waarom een gebarentaaltolk inzetten nodig is voor het toegankelijk kunnen volgen van regulier passend onderwijs. Ouders zullen wij hierop gaan wijzen zodat zij in de eigen individuele contacten met hun UWV hiernaar kunnen verwijzen. De informatie zal op die manier gestroomlijnder verlopen.6. Op voorgenoemde website komt nog veel meer informatie, openbaar en toegankelijk, over dove/slechthorende kinderen en hun onderwijs/opvoeding.7. Daadwerkelijk, concreet en gericht handelen heeft ons voorkeur. Het is naar ons inzien niet nodig om een onderzoek, een project of dergelijke te starten omdat dit dan het eigenlijke doel voorbij schiet. Betere stroomlijning is al voldoende.

In afwachting van een reactie,
Hoogachtend,

Stichting InfoDeSK.nl

CC: Defence for Children, in1School, NSGK, Kinderombudsvrouw M. Kalverboer, HoorMij, NBTG, Tolknet

Jacqueline

Author Jacqueline

More posts by Jacqueline