Doneer!

Stichting InfoDesK.nl zet zich in voor betere informatievoorziening aan ouders en betrokkenen. Om dit zo onafhankelijk mogelijk te kunnen doen nemen we geen geld aan van bestaande instellingen en zorgaanbieders uit de sector.

Omdat we nergens aan verbonden zijn kunnen wij ons volledig concentreren om op onze doelstelling. De stichting is ondergebracht bij Dreamworks Beheer b.v., die ons een kantoorruimte en infrastructuur ter beschikking stelt. Hierdoor zijn er geen maandelijkse vaste kantoorkosten. Tevens hebben wij geen vast personeel in dienst. Voor projecten worden mensen, indien nodig, op tijdelijke basis ingehuurd. Hierdoor komen de giften en donatie bijna geheel ten goede aan de doelstelling van de stichting.

U kunt ons steunen door vaste donateur te worden. Voor enkele euro’s per jaar stelt u ons in de gelegenheid om ouders van informatie te voorzien en waar nodig persoonlijk te ondersteunen. Deze ondersteuning is altijd tijdelijk van aard, omdat ouders uiteindelijk de regie in eigen hand moeten kunnen nemen om zo autonoom mogelijk het beste te kunnen kiezen/bieden voor hun dove/slechthorende kind.

In de toekomst kunt u een gerichte eenmalige donatie doen voor een van onze projecten. Wij houden u dan over de voortgang van het project persoonlijk op de hoogte. Ook deze projecten hebben als doelstelling dat ze op lange termijn worden geïntegreerd als vaste ondersteuning voor dove en slechthorende kinderen. Voorbeelden van dit soort projecten:

  • Oudermodules Nederlandse gebarentaal (NGT) voor ouders en verzorgers vanaf het moment dat doof of slechthorendheid wordt geconstateerd tot aan de puberteit;
  • Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen;
  • Ontwikkelen van een tolk-kind samenwerkingspakket waarmee dove/slechthorende kinderen kunnen leren om gericht naar een tolk te kijken zodat aangereikte informatie –via tolk- zo optimaal mogelijk opgenomen en verwerkt wordt;
  • Ontwikkelen van ondersteunenden lesmethodes voor dove en slechthorende kinderen op reguliere scholen;
  • NGT ondersteuning voor dove/slechthorende kinderen op reguliere scholen;

Steun ons!

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Bedrag €*