Category

Dossier Tolkvoorziening

Uitnodiging van UWV voor gesprek met Stichting InfoDeSK/Oudergroep van Dove kinderen

By | Dossier Tolkvoorziening

Naar aanleiding van de 2 brieven die wij richting OCW en UWV hebben gestuurd over de problemen die ouders ondervinden met de tolkvoorziening binnen het reguliere onderwijs, kregen wij vanuit de Centrale Cliëntenraad van het UWV het verzoek om een aantal casussen te verzamelen. Mede dankzij jullie input hebben wij een dossier kunnen maken waarin voorbeelden staan van alle knelpunten die wij in onze eerste brief hebben benoemd. De Cliëntenraad heeft vervolgens uitgezocht waar ze dit het beste binnen het UWV zouden kunnen aankaarten.

Tot onze grote verbazing hebben wij afgelopen woensdag een brief ontvangen van de heer Tof Thissen, directeur WERKbedrijf binnen het UWV, met een uitnodiging voor een gesprek. Lees hier de inhoud van de brief.

Wij willen jullie enorm bedanken voor de input. Maar we zeggen er meteen bij, mocht je nu problemen ondervinden met de tolkvoorziening, blijf ze melden bij oudergroepvandovekinderen@gmail.com.

Wij zullen deze week ingaan op de uitnodiging van het de heer Thissen en hopen dat we constructief kunnen meewerken om de tolkvoorziening goed toegankelijk te maken voor onze kinderen!

Brief met oplossingen voor problemen bij het UWV

By | Dossier Tolkvoorziening

Aan:
Ministerie van OCW, Den Haag
UWV Uitvoeringskantoor Werkbedrijf, Amsterdam

Afzender:
Stichting InfoDeSk
www.stichtinginfoDeSK.nl
In samenwerking met Oudergroep voor Dove Kinderen
Oudergroepvandovekinderen.blogspot.nl
Zegwaartseweg 162
2728 PC Zoetermeer
oudergroepvandovekinderen@gmail.com

Geachte Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW),Geachte mevrouw Bussemaker en haar opvolg(st)er,

Geachte de heer Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV,Geachte de heer Thissen, directeur van UWV,

Bij deze richten we een tweede brief aan u opeenvolgend aan het schrijven d.d. 12-09-2017 met als onderwerp de gebarentaaltolkvoorziening voor dove/slechthorende kinderen. Dit met als reden dat:

 • wij ons ervan bewust zijn dat enkel signalen afgeven een eerste is, het werkt constructief als wij als tweede u tegemoet komen met gerichte oplossingen;
 • wij graag duidelijk punten willen noemen met betrekking tot oplossingsgericht handelen.
 1. Het is een cruciale zaak dat de gebarentaaltolkvoorziening voor dove/slechthorende kinderen een overheidsvoorziening is en blijft. Uiteraard omdat de overheid verantwoordelijk is voor al haar burgers tevens dat zij feitelijke toegankelijkheid tot de maatschappij, zoals wettelijk bepaald en overeengekomen in bijvoorbeeld VN verdrag voor mensen met een beperking, waarborgt. Neutraliteit, onafhankelijkheid en transparantie zijn daarin van groot belang;
 2. Als onwenselijk zien wij dat als de overheid haar uitvoerende taken zou overhevelen, uitbesteden of dergelijke aan derden. Te denken valt dan aan partijen zoals Cluster 2 instellingen. Wij ervoeren en ervaren als opvoeders en gemachtigden van dove/slechthorende kinderen met deze partijen helaas situaties waarin neutraliteit, onafhankelijkheid, transparantie en client-gestuurde aanbod na herhaaldelijke verzoeken niet centraal staan. Leidend zijn bepaalde belangen waardoor wij helaas steeds vaker tegen allerlei zaken aanlopen in het zo goed mogelijk willen realiseren van benodigdheden voor onze kinderen deelnemend aan het pittige traject van regulier passend onderwijs te volgen. Wij zijn op de hoogte dat de overheid een aantal jaren geleden in overleg was om de tolkvoorziening eventueel te delegeren aan de Cluster 2 instellingen. Wij zijn blij dat de overheid destijds zich alsnog bewust werd van het neutraal borgen van haar wettelijke voorzieningen waardoor zij het overhevelen geen doorgang heeft laten plaatsvinden. Daar komt bij dat door de komst van Passend Onderwijs niet alle kinderen meer verbonden zijn aan bijvoorbeeld Cluster 2. Er zijn kinderen die op eigen kracht deelnemen aan het reguliere onderwijs. Zij moeten dan zonder tussenkomst van andere partijen toegang kunnen krijgen tot de tolkvoorziening;
 3. Een oplossing is al dat er harmonisatie van de gebarentaaltolkvoorziening gaande is en dit bekrachtigd wordt volgende jaar. Dat zal ervoor zorgen dat dergelijke situaties zoals genoemd in punten van brief 1 minder zullen gaan voorkomen. Ook zal dit uitwisseling tussen diverse UWV kantoren stimuleren, aangezien er landelijk gelijke behandeling van aanvragen en afhandeling hiervan moet plaatsvinden.
 4. Wij constateren uit rechtstreekse gesprekken, brieven en telefoongesprekken dat het UWV nog te weinig expertise heeft op gebied van dove/slechthorende kinderen, geen kennis heeft over het thuisgebeuren, dito met betrekking tot hoe wij als ouders deze kinderen moeten opvoeden en ondersteunen zodat zij uiteindelijk zelfstandig kunnen leven en hun bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Daarom bieden wij bij deze aan dat wij experts van ons team sturen naar het UWV en/of andere overheidsinstanties. Dat zullen dan zowel professionals als zeer ervaren ouders zijn. Te denken valt aan het geven van een lezing inclusief een Q & A zodat uw UWV ambtenaren rechtstreeks uit 1e hand informatie krijgen hoe dove en slechthorende kinderen functioneren; waarom een gebarentaaltolk inzetten in het onderwijs noodzakelijk is; welke effecten het heeft op zowel korte als langere termijn voor de maatschappij c.q. waarom het belangrijk is om hierin te investeren.
 5. Wij zullen op onze website www.stichtinginfodesk.nl een eigen pagina aanmaken voor uw (UWV) ambtenaren met daarin uitleg waarom een gebarentaaltolk inzetten nodig is voor het toegankelijk kunnen volgen van regulier passend onderwijs. Ouders zullen wij hierop gaan wijzen zodat zij in de eigen individuele contacten met hun UWV hiernaar kunnen verwijzen. De informatie zal op die manier gestroomlijnder verlopen.6. Op voorgenoemde website komt nog veel meer informatie, openbaar en toegankelijk, over dove/slechthorende kinderen en hun onderwijs/opvoeding.7. Daadwerkelijk, concreet en gericht handelen heeft ons voorkeur. Het is naar ons inzien niet nodig om een onderzoek, een project of dergelijke te starten omdat dit dan het eigenlijke doel voorbij schiet. Betere stroomlijning is al voldoende.

In afwachting van een reactie,
Hoogachtend,

Stichting InfoDeSK.nl

CC: Defence for Children, in1School, NSGK, Kinderombudsvrouw M. Kalverboer, HoorMij, NBTG, Tolknet

Brief voor OCW en UWV over problemen met de tolkvoorziening

By | Dossier Tolkvoorziening

Aan:
Ministerie van OCW, Den Haag
UWV Uitvoeringskantoor Werkbedrijf, Amsterdam

Afzender:
Stichting InfoDeSk
www.stichtinginfoDeSK.nl
In samenwerking met Oudergroep voor Dove Kinderen
Oudergroepvandovekinderen.blogspot.nl
Zegwaartseweg 162
2728 PC Zoetermeer
oudergroepvandovekinderen@gmail.com

Geachte Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW),
Geachte mevrouw Bussemaker en haar opvolg(st)er,

Geachte de heer Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV,
Geachte de heer Thissen, directeur van UWV,

Dit schrijven heeft als onderwerp dove en slechthorende kinderen in het regulier passend onderwijs en de daarvoor wettelijk getroffen voorzieningen, in deze de gebarentaaltolk, vanuit de overheid als beleidsmaker met het UWV als aangewezen uitvoerende instantie. Dat er problemen zijn met UWV en gebarentaaltolken is geen nieuwe situatie (zie: Radar 20-04-2017). In dit schrijven vragen wij uw aandacht voor een andere situatie met betrekking tot de voorziening van gebarentaaltolken.

In 2015 is het Passend Onderwijs ingevoerd. Dit heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht voor dove/slechthorende leerlingen. Kinderen die voor 2015 op een cluster 2 school zaten zijn doorgestroomd naar het regulier onderwijs. De kinderen die nu hun onderwijs aanvangen doen dit vaak rechtstreeks in het regulier onderwijs zonder eerst een cluster 2 school te hebben bezocht. Relatief gezien is een heel kleine groep dove/slechthorende kinderen nog leerling van een cluster 2 school. Nu, 2017, is het aantal cluster 2 scholen sterk aan het afnemen.

De kinderen zijn echter niet minder doof of slechthorend geworden. Om toegang te hebben tot onderwijs binnen een reguliere school zullen sommige kinderen gebruik willen maken van een gebarentaaltolk. Zij hebben ook onbeperkt recht hiertoe volgens de Onderwijswet en het VN-verdrag voor gehandicapten. We nemen aan dat u hier volledig van op de hoogte bent en bewust bent van de implicaties voor borging en uitvoering.

Echter krijgen steeds meer dove/slechthorende kinderen geen (volledige) toegang tot het daartoe bedoelde regulier passend onderwijs. Dat heeft vooral als oorzaak dat het UWV als uitvoeringsinstantie van uw Ministerie beperkingen in toekenning van de tolkvoorziening oplegt. De beperkingen die wij feitelijk constateren zijn het volgende:

 1. Als er een aanvraag wordt gedaan voor het volledige aantal onderwijsuren binnen een school wordt dit steeds minder vaak gehonoreerd. Het kan soms een behoorlijk verschil maken van 300 uur minder dan aangevraagd.
 2. Als het UWV minder tolkuren toekent is de onderbouwing c.q. beargumentatie willekeurig. Verschillende UWV ambtenaren voeren telkens weer andere argumenten aan voor (gedeeltelijke) afwijzing. Argumentatie wordt bovendien aangevoerd zonder relevante en adequate kennis van doofheid/ slechthorendheid. Kortom: er worden beslissingen gemaakt op basis van verkeerde informatie.
 3. Er wordt door UWV ambtenaren rechtstreeks, en zonder toestemming of laten weten, gebeld met reguliere scholen. Dat schendt het recht op privacy. Er wordt informatie over het kind uitgewisseld met vaak een ¨drukelement”; UWV ambtenaren zeggen tegen scholen dat een tolk te duur of niet nodig is. Met andere woorden: de UWV ambtenaren nemen zelf de leiding en bepalen over wat een kind nodig heeft terwijl zij hiertoe niet gemachtigd zijn. Immers; dove/slechthorende kinderen -via de ouders- zijn gemachtigd om gebruik te maken van de tolkvoorziening.
 4. Het gebeurt steeds vaker dat scholen door telefonische contacten met UWV ambtenaren weigeren om een tolk toe te laten tot de klas van een dove/slechthorende leerling. In bepaalde gevallen hebben scholen toegezegd dat zij een doof/slechthorend kind zullen toelaten maar trekken zij de toezegging vervolgens weer in. Dus het UWV werkt belemmerend tot het kunnen instromen in regulier onderwijs van dove/slechthorende leerlingen.
 5. Ook gaan UWV ambtenaren op de “stoel van de expert” zitten zonder dat zij hiertoe gemachtigd zijn. Ze geven andere adviezen aan scholen zoals: “Het kind kan beter gebruik maken van solo-apparaatuur. Dat is ook nog eens goedkoper.”Ten eerste mogen er geen adviezen gegeven worden want het UWV is slechts uitvoerend. Ten tweede spelen kosten geen rol als er een beroep wordt gedaan op het recht gebruik te maken van de tolkvoorziening. Ten derde is het absoluut onmogelijk om een solo-apparaat te vergelijken met een tolk als voorziening.
 6. Sommige UWV kantoren zijn meewerkend en soepel in het toekennen van de tolkuren. Andere kantoren stellen zich weigerachtig op. Of geven suggestieve signalen af aan ouders zoals: “U krijgt van ons 900 uur en dan zijn we nog aardig. Wees er blij mee.” Dat is absoluut niet professioneel als overheidsapparaat zijnde. Ons is bekend dat vanuit uw Ministerie en het UWV wordt gewerkt aan het harmoniseren van de tolkvoorziening zodat er landelijk gelijke behandeling is. Maar tot het implementeren van de harmonisatie geschiedt, ligt er wel een probleem namelijk dat er geen volledige toegang wordt gegeven tot onderwijs door bepaalde UWV kantoren.
 7. Het UWV baseert haar uitvoerende beslissingen op basis van overwegingen van een zogeheten ‘arbeidsdeskundige’. Echter: vaak hebben deze arbeidsdeskundigen geen kennis over onderwijs, laat staan over de implicaties van een auditieve beperking. Zij zijn meer gericht op reintegratie en arbeid. Ze schrijven desondanks rapporten zonder het kind of de ouders te hebben gezien c.q. Gesproken. De rapporten worden niet gedeeld met de ouders, ook niet na nadrukkelijk opvragen hiervan.
 8. UWV ambtenaren geven aan dat er minder tolkuren nodig zijn dan aangevraagd omdat sommige vakken zoals gym, tekenen, handwerken, drama geen tolk behoeven. Dit betekent beperking van toegang tot onderwijs. U weet hoe belangrijk het incidenteel leren is, juist voor leerlingen die geen/minder auditieve input hebben. Zij zullen het e.e.a. visueel moeten compenseren.
 9. UWV ambtenaren geven aan dat kinderen van onder de 6 jaar oud minder tot geen tolkuren nodig hebben omdat zij “nog jong en speels zijn”. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling en totaal ongepast. De taalkritische fase van dove/slechthorende kinderen loopt juist tot en met het 6e levensjaar. Het is dus cruciaal dat juist deze jonge kinderen zoveel mogelijk taalaanbod krijgen om tot een zo goed mogelijke taalontwikkeling te kunnen komen. Beperking hiervan kan linguistische deprivatie veroorzaken hetgeen belemmerend werkt voor het kunnen deelnemen aan Passend Onderwijs.

De tolkvoorziening is een recht voor dove en slechthorende kinderen. Door de komst van Passend Onderwijs en het verdwijnen van speciale scholen, stromen steeds meer kinderen naar het reguliere onderwijs dus het is een natuurlijk gevolg dat de aanvragen voor gebarentaaltolkuren zullen toenemen.

Het Passend Onderwijs is een beleidsmaatregel vanuit uw Ministerie. Dat betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor het borgen van uw eigen beleid. Dat houdt in dat de problemen in de tolkvoorziening (zie bovenstaande punten) opgelost moeten worden zodat er daadwerkelijk toegang tot passend onderwijs gerealiseerd en geborgd wordt voor dove en slechthorende kinderen als doelgroep.

Graag vernemen wij een antwoord van u op de bovenstaande punten c.q. zorgen,

In afwachting van antwoord verblijven wij,

Hoogachtend,

 

Stichting InfoDeSK

 

CC: Defence for Children, in1School, NSGK, Kinderombudsvrouw M. Kalverboer, HoorMij, NBTG, Tolknet