Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht

Ontwikkelingsperspectief(OPP)

Wie maakt het OntwikkelingPerspectiefPlan (OPP)?

Het OPP moet worden opgesteld door de school. Maar in de meeste gevallen weet de school te weinig over doof of slechthorendheid. Daarom moeten ouders met hun ervaringsdeskundigheid aanvullen. In het ideale geval vult de IB’er, samen met ouders, het OPP in. De AB’er heeft geen rol in het opstellen mits zij wordt gevraagd/betrokken om te ondersteunen bij het schrijven van een OPP.

Stel dat ik externe hulp wil, kan dat?

Ja, dat kan. Als er in het OPP doelen staan die niet worden behaald door de huidige begeleiding, kan er externe hulp worden aangevraagd. Hetzelfde geldt voor als blijkt dat de school en/of de AB’er zelf niet de benodigde kennis of vaardigheden in huis heeft. Het belangrijkste is dat een kind door kan met zijn/haar leerbehoeften. Externe hulp mag ook een persoon of een organisatie zijn van buiten de instellingen. De instellingen zelf streven naar zo min mogelijk externe hulp. De stichting is zeer ervaren in het ondersteunen van ouders die externe hulp willen maar dit niet direct krijgen.

Heb ik als ouder inspraak op het OPP van mijn kind?

Ja op verschillende manieren. Als ouders moet je de informatie leveren over de beperking van je kind. Je moet duidelijk maken wat het gehoorverlies betekent in het dagelijks leven van je kind en wat mogelijk de problemen kunnen zijn waar de school tegen gaat lopen.

Daarnaast heb je instemmingsrecht over het handelingsdeel van het OPP. Dat betekent dat je mee mag bepalen wat de juiste begeleiding is.

Wat zijn goede doelen om te zetten in een OPP?

Goede doelen om te zetten in een OPP zijn doelen op gebied van: sociaal emotionele ontwikkeling, afspraken rondom het bevorderen van sociaal emotioneel betrokkenheid (beurtelings buiten spelen, buddy voor het dove/slechthorende kind), het zo visueel mogelijk maken van de leerstof, rekening houden met wat het kind mist aan auditieve informatie en dit ondervangen, begrijpend lezen, afspraken rondom het optimaliseren van communicatie (bijvoorbeeld een tolk in de klas, solo, duidelijk aankijken, aantikken), in geval van een achterstand afspraken rondom welke doelen er voorlopig gesteld worden (op individueel niveau naar het kind zelf kijken, dus niet op groepsniveau) en energieverdeling (bijvoorbeeld wat te doen als een kind vermoeid lijkt).

Hier (link) kun je een voorbeeld OPP zien.

De stichting organiseert ook regelmatig workshops over hoe het OPP geschreven/ingevuld kan worden. Doel is dat ouders zelf kennis krijgen hierover. Zelf de regie kunnen houden en hun eigen dove/slechthorende kind goed kunnen volgen in zijn/haar ontwikkeling op school.

Mijn kind haalt de leerdoelen van de groep niet. Wat nu?

Dan moeten de partijen om de tafel gaan zitten. Kan het kind nog mee met de groep? Is dat haalbaar? Er moet gekeken worden naar de haalbaarheid van de doelen die tot dusver zijn beschreven in de OPP en het groepsplan (document voor de hele klas). Als het lastig is om de groepsdoelen te behalen moeten er aangepaste doelen worden opgesteld en beschreven in het OPP. Er moet ook beschreven worden hoe dit wordt aangepakt en wie het op zich neemt.

Mocht het blijken dat de achterstanden steeds groter worden, is het ook mogelijk om vervolgens te denken aan een individuele leerlijn. Vaak haalt dit een doof/slechthorend kind juist uit de achterstanden omdat er vanuit het niveau van het kind wordt gewerkt op eigen tempo. Er zijn kinderen die op den duur de achterstanden weer inhalen en op groepsniveau komen. Dat kan komen doordat er meer tussenstappen zijn ingebouwd en/of de ‘druk’ bij een kind om te moeten presteren met de groep mee dan wordt weggehaald. Lees voor meer een artikel uit De Nieuwe Leraar (link artikel Bella).

De stichting is zeer ervaren in leerdoelen, OPP’s, aangepaste doelen en individuele leerlijnen. Zij heeft ook expertise in huis om leerniveau van dove/slechthorende kinderen te kunnen vaststellen waarna er aangepaste doelen kunnen worden opgesteld en/of een alternatief leerlijn kan worden voorgesteld. De stichting ondersteunt ouders in de communicatie met school en AB diensten hierover.

Mijn kind krijgt begeleiding maar de doelen worden niet gehaald. Hoe nu verder?

Het is belangrijk om het OPP goed bij te houden. Als blijkt dat de doelen in het OPP niet worden gehaald dan kan ervoor gekozen worden om nog een periode door te gaan tot de eerstvolgende tussenevaluatie. Blijkt daar dat de doelen alsnog niet behaald zijn is het belangrijk om niet langer te wachten maar meteen te bedenken hoe de doelen dan wel gehaald kunnen worden. Soms kan dit betekenen dat er aanpassingen in doelen nodig zijn. Soms is de begeleiding op dat moment niet voldoende en moet er andere begeleiding worden aangetrokken om alsnog de gestelde doelen te gaan behalen. Belangrijk is dat de gestelde doelen passen bij het kind dus niet lager gesteld gaan worden omdat er gedacht wordt dat het lastig is om het e.e.a. te behalen.

Mijn kind komt eigenlijk best goed mee in de klas. Zijn er dan toch zaken waar we rekening mee moeten houden?

Ja natuurlijk! Het kind blijft wel altijd doof en/of slechthorend. Het kind zal altijd een eigen, andere weg moeten volgen om tot dezelfde resultaten als zijn/haar klasgenoten te kunnen komen.

Het haalt juist druk weg door steeds bewust te zijn van het bovenstaande en dit bewust te communiceren richting de school. Een doof/slechthorend kind zal bijvoorbeeld altijd hard moeten werken om alles te kunnen volgen. Belangrijk is dan om de omstandigheden zo goed mogelijk te regelen (rustige plek, weinig lawaai, goed naar bord/juf/tolk kunnen kijken)enzovoorts. Een doof/slechthorend kind zal altijd veel energie verbruiken om mee te doen. Belangrijk is dan om rustmomenten in te lassen, ervoor te zorgen dat de juf/meester weet dat het kind soms (over)vermoeid kan zijn, extra tijd te regelen voor de toetsen, waar mogelijk te zorgen voor visueel materiaal zodat er geen auditieve overbelasting is.