Schaduwrapportage VN verdrag mensen met een beperking

input Stichting InfoDeSK voor kinderen met een (aangeboren) auditieve beperking

Download hier: factsheet Schaduwrapportage VN-verdrag

Kinderen met een (aangeboren) auditieve beperking en de gevolgen voor hun ontwikkeling staat beschreven op:

Auditieve beperking

Kern van dit verhaal is dat deze kinderen altijd een mate van auditieve beperking houden waardoor ze altijd een deel van de auditieve informatie missen. Hierdoor ontstaat ongelijkwaardigheid in de informatievoorziening. Deze informatie kan worden aangevuld met bijvoorbeeld een taal waar ze wel 100% toegang toe hebben: De Nederlandse gebarentaal. Maar op dit moment is er voor deze kinderen geen toegang tot deze taal. Het wordt hen niet aangeboden.

Kinderen leren taal via hun ouders. Echter 95% van de ouders zijn horend en zijn de gebarentaal niet machtig. Voor horende ouders zijn er op dit moment in Nederland geen mogelijkheden om gebarentaal te leren zodat ze op gelijkwaardig niveau, net als horende ouders met hun horende kinderen, hun kinderen met auditieve beperking taal kunnen aanbieden.

Met alleen gesproken taal is het niet mogelijk om op gelijkwaardig niveau taal te verwerven omdat:

  • Er een blijvende beperking is in het auditief systeem
  • De huidige technologie dit niet kan opheffen + de input van de apparatuur niet toereikend is.

Door de komst van passend onderwijs gaan de meeste kinderen met een auditieve beperking naar een horende school. Ook hier is er geen gelijkwaardigheid:

  • Ze hebben al een taalachterstand omdat ze niet op een gelijkwaardig niveau taalverwerving hebben gehad op jonge leeftijd (zoals hierboven uitgelegd; toegang via ouders)
  • Ze hebben door de beperking geen volledige toegang tot alle informatie die op school wordt aangeboden. Ook de apparatuur die wordt ingezet biedt hier geen volledige toegankelijkheid

Wat zijn de gevolgen voor de kinderen:

  • De kinderen hebben een beperkte taalontwikkeling
  • Deze beperkte taalontwikkeling heeft invloed op alle ontwikkelingen die daarmee samenhangen, zoals sociaal emotioneel, cognitief enz
  • De kinderen hebben geen volledige toegang tot de informatie op school, maar hetzelfde geldt voor situaties buiten school (te denken valt aan familie, buurt, buitenspelen, sport etc)

Er ontstaat dus een grote ongelijkwaardigheid tussen horende en dove mensen, waarbij mensen met een auditieve beperking een extra handicap krijgen omdat hun taalniveau achterblijft. Hierdoor hebben ze de rest van hun leven maar beperkte toegang tot de informatie die horende mensen als vanzelfsprekend wel hebben. Hoe kinderen dus onderwijs krijgen en opgevoed worden heeft enorme impact op niet alleen de korte maar absoluut ook op de langere termijn. Doofheid als auditieve beperking kan daardoor meerdere beperkingen veroorzaken.